Viimsi kirbukas komisjonipood Belissimo privaatsuspoliitika


Belissimo Fashion (edaspidi nimetatud Viimsi kirbukas komisjonipood Belissimo andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Belissimo Fashion OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad Viimsi kirbukas komisjonipoodi Belissimo  ning veebilehte www.belissimofashion.ee

1. Belissimo Fashion OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Belissimo Fashion OÜ, registrikood 12812967, aadress Kaluri tee 3, Viimsi 74001, ww.belissimofashion.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda info@belissimofashion.ee

Viimsi kirbukas komisjonipood Belissimo on Belissimo Fashion OÜ-le  kuuluv traditsiooniline täisformaadis kirbukas, mis hõlmab uusi ja kasutatud moe-, kodu-, ilu- ja lastekaupade müüke.

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

Belissimo Fashion andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Viimsi kirbukas komisjoni kauplust ja veebilehte wwww.belissimofashion.ee või sooritavad ostu Viimsi kirbukas komoisjonipoest ja e-poest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad kirbukas isikuandmeid sisaldava pöördumise või kandideerivad Belissimo Fashionisse  tööle.

3. Mille alusel Kaubamaja isikuandmeid töötleb?

Kaubamaja kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

-Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Belissimo Fashionile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud jn.).

-Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Belissimo Fashioni ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Belissimo Fashionis  kaupade, müümisel ja  ostmisel).

-Seaduse alusel ehk Belissimo Fashion töötleb isikuandmeid Belissimo fashionis  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel, riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).

-Õigustatud huvi ehk Belissimo Fashion töötleb isikuandmeid Belissimo Fashioni  õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Belissimo Fashion isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Belissimo Fashioni e-maili info@belissimofashion.ee

Juhul kui Belissimo Fashion vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Belissimo Fashionile  edastamisest, siis on Beissimo Fashionill õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel Belissimo Fashion isikuandmeid töötleb?

Belissimo Fashion töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

-Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine

-kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine

-kliendisuhete arendamine ja analüüs

-toodete ja teenuste pakkumine

-otseturundus

-tarbijaharjumuste uurimine

-teenuste haldamine ja arendamine

-veebilehe kasutamine ja täiustamine

-loosimiste ja küsitluste läbi viimine

-müügistatistika koostamine

-tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis

-isikute ja vara kaitse

-õigusnõuete menetlemine

-seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Belissimo Fashion lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Belissimo Fashion kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Belissimo Fashion enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid Belissimo Fashion töötleb?

Belissimo Fashion kogub ja töötleb kirbuka ja  veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid: 

-kirbuka   külastamisel kogub ja töötleb Belissimo Fashion isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid. 

-Belissimo Fashioni veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Belissimo Fashioni veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms). 

-Belissimo Fashioni  e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.

-Belissimo Fashionisse  pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms). 

-Belissimo Fashionisse  tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt CV-s ja muudes Teie poolt edastatud dokumentides avaldatud andmeid (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed Teie hariduse ja töökogemuse osas ning muud Teie poolt edastatud asjakohased andmed).

-Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Belissimo Fashion ainult juhul, kui Teiega on Belissimo Fashion poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Belissimo Fashion töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult. 

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Belissimo Fashion töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt kirbuka  ja veebilehe www.belissimofashion.ee külastamisel. Belissimo Fashion töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Belissimo Fashioni ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. 

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

-e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest. 

-Belissimo Fashioni poe  videosalvestised – 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

-Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Belissimo Fashioni  poolt lõpliku vastuse edastamisest.

-Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.

-Tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest.

-Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks. 

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Belissimo Fashioni poole e-posti aadressil luong@hot.ee

7. Teie isikuandmete edastamine

Belissimo Fashion võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Belissimo Fashionis  vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Belissimo Fashionis  saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Belissimo Fashionil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Belissimo Fashion võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt Partnerprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Sellisel juhul tegutseb Belissimo Fashion  isikuandmete volitatud töötlejana Belissimo Fashion OÜ kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt. 

9. Videosalvestused

Belissimo Fashioni kirbukas  on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Belissimo Fashion. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. 

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast. 

10. Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

Belissimo Fashionisse tööle kandideerides töödeldakse kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast  sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Kandideerija kohta võidakse saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võetakse ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud nõusoleku soovitajaga ühendust võtta. 

Kandideerimisega seotud isikuandmed ja dokumendid on kättesaadavad ainult selleks volitatud värbamisprotsessis osalevatele isikutele. Valituks osutunud kandidaadi andmeid säilitatakse vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija nõusolekul võib Belissimo Fashion säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi.  

11. Kuidas Belissimo Fashion Teie isikuandmeid kaitseb?

Belissimo Fashion kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

12. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Belissimo Fashionilt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.  

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Belissimo Fashioni  e-posti aadressil luong@hot.ee  Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Belissimo Fashionil on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Belissimo Fashionil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Belissimo Fashionil  on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Belissimo Fashionil ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Belissimo Fashion viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

13. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Belissimo Fashion  rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

14. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.belissimofashion.ee on kasutusel järgmised küpsised:

-seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

-püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

-esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

-kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

15. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.belissimofashion.ee külastamisel võib Belissimo Fashion koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Belissimo Fashion töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. 

16. Andmekaitsetingimuste muutmine

Belissimo Fashionil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Belissimo Fashioni  veebilehel www.belissimofashion.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Belissimo Fashioni klienditeenindusse või  poole e-posti aadressil luong@hot.ee